Pirkanmaan Journalistit

Pipin säännöt

1. Osaston nimi on Pirkanmaan Pientoimitusosasto ja kotipaikka Tampere.

2. Osaston jäseniä ovat ne Pirkanmaan Journalistit ry:n jäsenet, jotka eivät työpaikkansa tai työskentelymuotonsa puolesta kuulu johonkin muuhun osastoon.

3. Osasto toimii jäsentensä yhdyssiteenä Suomen Journalistiliittoon sen sääntöjä, toimintaperiaatteita ja alan työehtosopimuksia noudattaen. Osaston tavoitteena on parantaa jäsentensä taloudellista asemaa ja työoloja, turvata ja laajentaa sananvapautta sekä journalistien ilmaisuvapautta ja tehostaa tiedonkulkua työpaikoilla ja jäsenten kesken. Osasto tukee mahdollisesti valittavaa alueellista luottamushenkilöä, kannustaa jäseniään järjestölliseen aktiivisuuteen, järjestää perustason ammattiyhdistyskoulutusta, kokoaa ja ilmaisee jäsentensä mielipiteitä sekä luo ja kehittää hyvää yhteishenkeä.

4. Tarkoitustensa toteuttamiseksi osasto tekee aloitteita ja esityksiä toimintapiiriinsä kuuluvista asioista sekä seuraa niiden toteutumista. Osasto järjestää kokouksia, kursseja, keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia ja täyttää Journalistiliiton sille asettamat tehtävät. Alueosasto voi perustellusta syystä ja jäsenyhdistysten luvalla valita alueellisen luottamushenkilön.

5. Osaston jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

6. Osaston kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7. Osaston vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä ja yksi (1) yleisvarajäsen. Yleisvarajäsen kutsutaan hallituksen kokoukseen, kun joku varsinaisista jäsenistä on estynyt. Yleisvarajäsenellä on läsnäolo-oikeus kaikissa hallituksen kokouksissa. Alueluottamushenkilöllä on läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus hallituksen kokouksissa.

8. Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan tarpeelliset toimihenkilöt, joita ovat esimerkiksi varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen ulkopuolisilla osaston jäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus samoin kuin paikallisen jäsenyhdistyksen tai liiton edustajilla. Hallituksen kokouksista ja niissä päätetyistä asioista on ilmoitettava osaston jäsenille tehokkaimmaksi katsotulla tavalla. Jos hallitus käsittelee kokouksessaan jonkin yksittäisen työpaikan asioita, on tämän työpaikan edustajaa myös kuultava.

9. Hallitus johtaa osaston toimintaa ja hoitaa sen varoja. Hallitus kutsuu koolle vuosikokouksen, valmistelee siellä käsiteltävät asiat ja panee vuosikokouksen päätökset toimeen. Hallitus huolehtii yhteydenpidosta paikalliseen jäsenyhdistykseen ja liittoon. Hallitus huolehtii, että osaston toimintakertomus ja tiedot hallituksen kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista kulkevat Suomen Journalistiliittoon ja paikalliselle liiton jäsenyhdistykselle.

10. Osaston nimen virallisiin asiakirjoihin kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen. Hallitus voi valtuuttaa esimerkiksi sihteerin ja rahastonhoitajan kirjoittamaan osaston nimen heidän toimialaansa koskevissa asioissa. Näitä ovat esimerkiksi juoksevat laskut ja kokouskutsut.

11. Osaston tilivuosi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Tilit on jätettävä tilintarkastajille vuosittain 25:nteen päivään tammikuuta mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa tileistä tilintarkastuskertomus hallitukselle 10:nteen päivään helmikuuta mennessä.

12. Osaston vuosikokous pidetään kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi osaston yleisiä kokouksia pidetään, jos hallitus katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään viisi (5) osaston jäsentä vaatii kokouksen pidettäväksi.

13. Osaston hallitus kutsuu osaston vuosikokouksen koolle postitse, sähköpostitse tai muulla jäsenistön hyvin tavoittavalla digitaalisella viestintämuodolla. Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen on annettavalle jäsenistölle tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräisestä yleiskokouksesta on ilmoitettava jäsenistölle vähintään viikkoa ennen kokousta. Asiasta, josta kokouskutsussa ei ole mainittu, ei voida tehdä päätöstä, ellei kokous kahden kolmasosan päätöksellä katso asiaa kiireelliseksi.

14. Vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuosikokouksessa valitaan osaston hallituksen puheenjohtaja, joka on myös osaston puheenjohtaja, viisi (5) hallituksen jäsentä, yksi (1) hallituksen yleisvarajäsen, kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa. Kokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilintarkastuskertomus edellisestä tilivuodelta ja tilintarkastajien lausunto. Vuosikokous vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapaudesta. Vuosikokous määrää jäsenmaksun ja sen perusteet sekä vahvistaa talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi kokouksen on käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Vuosikokouksessa on jäsenten lisäksi läsnäolo-oikeus paikallisen yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton edustajilla. Heillä ei ole äänivaltaa.

15. Vuosikokouksen äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta. Jos henkilövaaleissa äänet menevät tasan, voittaja ratkaistaan arvalla. Henkilövaalit on toimitettava umpilipuin, jos joku läsnäolevista osaston jäsenistä niin vaatii.

16. Osaston sääntöjä voidaan muuttaa osaston vuosikokouksessa, jos siitä mainitaan kokouskutsussa ja vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa läsnäolevista jäsenistä kannattaa sääntömuutosta. Osaston säännöt ja niihin tehtävät muutokset on vahvistettava Suomen Journalistiliiton hallituksessa.

17. Päätös osaston purkamisesta voidaan tehdä osaston yleiskokouksessa, jos siitä on mainittu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevista jäsenistä kannattaa purkamista. Purkupäätös on vahvistettava aikaisintaan kahden viikon kuluttua edellisestä kokouksesta pidettävässä uudessa yleiskokouksessa. Vahvistamiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö.

18. Jos osaston toiminta lakkautetaan, niin osaston varat lankeavat Suomen Journalistiliiton sille jäsenyhdistykselle, jonka alueella osaston kotipaikka on.