Pirkanmaan Journalistit

Säännöt

Pirkanmaan Journalistit ry:n (PJY) säännöt

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus


1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Journalistit ry
2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.
3. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys.


1. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistyksen jäsenten ammatillisena yhdyssiteenä toimien
a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja,
b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
d) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa ammatillista tasoa,
e) edistää jäsenkuntansa keskuudessa hyvää yhteishenkeä,
f) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi sekä
g) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta.

2. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisella tavalla
a) perustaa ja kartuttaa rahastoja,
b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.

3. Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
4. Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.

II Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
1. Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä- ja kustannusalan yrityksessä.
2. Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.
3. Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.
4. Liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö.
5. Alan opettaja tai tutkija.
6. Journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.
8. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava tai eläkkeelle siirtynyt jäsen.


1. Jäsenten pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaisevan päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.
2. Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 §:n ja 4 § 1 kohdan mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä.


Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

III Jäsenen eroaminen ja erottaminen


1. Yhdistyksestä eroamisesta on jäsenen ilmoitettava, ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
2. Yhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, katsotaan eronneeksi myös yhdistyksestä.


1. Jäsen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä sääntöjä tai liiton sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tai esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta
a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi,
b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.


1. Jäsenten varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus joko omasta aloitteestaan tai jäsenistön esityksestä.
2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä, ennen kuin jäsenelle on annettu mahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen määräajassa.
3. Erottamispäätöksestä, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu, voi jäsen valittaa viidentoista (15) päivän kuluessa yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

10 §
Jäsen, jonka jäsenyysedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi.

11§
Erottamispäätös tulee voimaan, kun Suomen Journalistiliitto on sen vahvistanut.

12§
1. Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut maksut.
2. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

IV Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

13§
Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä sekä liiton ja yhdistyksen johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.

14§
1. Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
2. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän viivästyssakon.

15§
1. Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luottamuksellisia tietoja paikkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.
2. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain ja sopimuksen määräyksiä.
3. Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon.
4. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä jäsenen on ehdottomasti ja tarkoin noudatettava liiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

16§
Jäsen, jonka jäsenyysehdot ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan siitä yhdistyksen hallitukselle.

17§
1. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.
2. Hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla tavalla.

18§
Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti liiton määräämin ehdoin.

V Yhdistyksen kokoukset

19§
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

2O§
1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
2. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaisesti.
3. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.
4. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

21§
1. Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä sekä Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella osastolla, jonka kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä vuosikokoukselle.
2. Jäsenen ja osaston on jätettävä esityksensä kirjallisesti hallitukselle tammikuun 15:nteen päivään mennessä.

22§
1. Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen jäsenille joko kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä lehdessä.
2. Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi (2) viikkoa ja muut kokoukset viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta.
3. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

23§
1. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
h) vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus sekä viivästymissakon suuruus,
i) valitaan hallituksen puheenjohtaja,
j) valitaan hallituksen jäsenet,
k) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa,
1) määritellään, miten yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan sääntöjen 22§ mukaisesti, sekä
m) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

24§
1. Yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistyksen edustajat jäseniksi ja varajäseniksi Suomen Journalistiliiton valtuustoon.
2. Vaalikelpoinen yhdistyksen edustajaksi liiton valtuustoon on, Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin, yhdistyksen jäsen.

25§
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erityisen ansioituneesti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi tai on ammatissa erityisesti ansioitunut.

26§
Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

VI Yhdistyksen hallitus

27§
1. Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous yhdistyksen jäsenten keskuudesta valitsee, kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta jäsentä.
2. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

28§
1. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka on oltava hallituksen varsinainen jäsen.
2. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat.
3. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

29§
1. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.
2. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän (4) muun jäsenen ollessa läsnä.

30§
1. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
3. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä.

31§
Yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle laatii yhdistyksen kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaan yhdistyksen hallitus.

VII Äänestykset 

32§
Yhdistyksen kokouksissa on äänestys toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii.

33§
Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muuten puheenjohtajan kanta.

VIII Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

34§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.

IX Toimintakertomus ja tilit

35§
Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

36§
1. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. 

X Sääntöjen muuttaminen

37§
1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) kokouksessa läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä muutosta kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutokset hyväksyy.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.

XI Yhdistyksen purkaminen

38§
1. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.
2. Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä.

39§
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava Suomen Journalistiliitto –Finlands Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksin.